top of page

Nuomos Sąlygos

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

1. Pareiškimai, garantijos ir susitarimai:

Klientas pasirinko Įrangą nesiremdamas jokiais Nuomos bendrovės pasiūlymais ar rekomendacijomis ir supranta bei sutinka, kad Nuomos bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už Įrangos tinkamumą konkrečiam tikslui. Klientas sutinka, kad Įrangą pasirinko jis pats. Nuomos bendrovė pareiškia ir garantuoja, kad:

(1) Įranga yra be žinomų defektų ir, kiek jai žinoma, nuomos pradžioje yra techniškai tvarkinga;

(2) Nuomos bendrovė yra atsakinga už įprastinį Įrangos remontą ir priežiūrą prieš nuomą;

(3) (jei taikoma) visos Nuomos bendrovės teikiamos paslaugos bus atliktos profesionaliai ir kompetentingai;

(4) Nuomos bendrovė turi teisę sudaryti Įrangos nuomos sutartį ir (5) Nuomos bendrovė laikėsi ir toliau laikysis visų galiojančių federalinių, valstijos ir vietos įstatymų, taisyklių, reglamentų, potvarkių, įsakymų, licencijavimo reikalavimų ir verslo kodeksų, taip pat taikomų gamintojo specifikacijų.

Klientas sutinka, kaip nurodyta toliau:

(a) išskyrus pirmiau nurodytus Nuomos bendrovės pareiškimus ir garantijas, Įranga Klientui išnuomojama be jokių aiškių ar numanomų garantijų ar laidavimų, o konkrečiai, nėra jokių tinkamumo parduoti ar tinkamumo tam tikram tikslui garantijų;

(b) Nuomos bendrovė neatsako už gamybos prastovas, negautą pelną, papildomas išlaidas, netiesioginius nuostolius, gamybos vėlavimą; ir (c) išskyrus pirmiau nurodytus Nuomos bendrovės pareiškimus ir garantijas, Klientas atsako už visas išlaidas, susijusias su bet kokiu Įrangos remontu ar pakeitimu (neatskaičius nusidėvėjimo), kurio prireikė dėl to, kad Klientas naudojo, valdė, gabeno ar negrąžino Įrangos dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl Kliento, jo darbuotojų, atstovų ar rangovų aplaidumo ar tyčinio nusižengimo. Klientas pareiškia, garantuoja ir sutinka, kad laikėsi ir laikysis visų galiojančių federalinių, valstijos ir vietos įstatymų, taisyklių, reglamentų, potvarkių, įsakymų, licencijavimo reikalavimų ir verslo kodeksų bei gamintojo rekomendacijų dėl saugaus Įrangos naudojimo.

2. Testavimas:

Klientas patvirtina, kad jo atstovas nuomos metu patikrino ir išbandė visą Įrangą ir kad visa Įranga yra tinkama, veikianti ir priimtina Klientui.

3. Neveikianti įranga:

Klientas privalo nedelsdamas pranešti Nuomos bendrovei apie bet kokius Įrangos gedimus ir (arba) tariamą jos sugadinimą. Jei Įranga neveikia ir (arba) yra sugadinta ne dėl Kliento aplaidumo ar tyčinių veiksmų, Klientas turi galimybę priimti kitą panašią Įrangą mainais į neveikiančią Įrangą arba grąžinti visą Įrangą ir nutraukti šią sutartį, jei Nuomos bendrovė negali laiku pateikti pakaitinės Įrangos. Nuomos mokestis už visą tokią neveikiančią Įrangą, grąžintą Nuomos bendrovei, mažinamas nuo priėmimo ir grąžinimo Nuomos bendrovei momento. Taip pat nuomos mokestis skaičiuojamas ir mokamas už bet kokią pakaitinę Įrangą.

Technikas/operatorius:

Klientas gali leisti naudoti Įrangą tik kvalifikuotiems technikams ir (arba), jei pagal įstatymus bet kurios Įrangos naudojimui reikalingas licencijavimas, tinkamai licencijuotam personalui ir tik griežtai laikantis Įrangos gamintojo nurodymų. Tokie kvalifikuoti arba licencijuoti technikai ir personalas turi žinoti visus tinkamus visuomenės, duomenų ir Įrangos apsaugos protokolus ir būti kompetentingi įprastai eksploatuoti Įrangą. Klientas privalo saugoti Įrangą ir neleisti, kad Įranga būtų naudojama pažeidžiant įstatymus. Klientas turi laiku apdoroti ir arba peržiūrėti savo filmuotą medžiagą ir sukurti atsarginę turinio ar duomenų kopiją.

Sugadinimas ir praradimas

Nuomos laikotarpiu nuo tada, kai Klientas pasiima įrangą, iki tada, kai ji grąžinama Tiekėjui jo nurodytu adresu, Klientas yra atsakingas už bet kokį įrangos sugadinimą ar praradimą. Įprastas nusidėvėjimas, Tiekėjo sprendimu, nelaikomas įrangos sugadinimu. Jei nuomojama įranga sugadinama arba prarandama, Klientas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Tiekėjui.

Vagystės atveju Klientas privalo pranešti apie vagystę policijai ir užtikrinti, kad Tiekėjui būtų pateikta policijos pranešimo kopija. Už sugadintą ar dingusią įrangą, kol ji bus sutaisyta arba, praradimo atveju, grąžinta, imamas vienos dienos mokestis, nebent su Tiekėju susitariama kitaip. Sugadinta ar dingusi įranga pakeičiama pagal naujo įsigijimo principą, kai Klientas sumoka kainų skirtumą tarp to, ką pakeičia draudimo bendrovė, ir produkto kainos pagal dabartinę kainoraščio kainą. Jei Tiekėjo draudimo bendrovė pripažins, kad žala padaryta tyčia, dėl netinkamo naudojimo ar nežinojimo, Klientas bus atsakingas už visas išlaidas, susijusias su priežiūra. Jei laikoma, kad sugadintos įrangos neįmanoma pataisyti, Klientas turės padengti sugadintos įrangos pakeitimo išlaidas, įskaitant visas su tuo susijusias išlaidas (pvz., siuntimo). Klientas visais atžvilgiais turi rūpintis tiekėjų interesais, išnuomotos įrangos gerove ir saugumu.

7. Draudimas:

Klientas savo sąskaita ir visą nuomos laikotarpį privalo turėti galiojančią draudimo apsaugą, apimančią visą pagal šią Sutartį nuomojamą Įrangą ir (arba) Transporto priemones iš visų šaltinių, kaip numatyta šioje Sutartyje. Visa Įranga turi būti apdrausta visa atkuriamąja verte, neatskaičius nusidėvėjimo. Visos Transporto priemonės turi būti apdraustos faktine pinigų verte. Be to, visa Įranga ir Transporto priemonės turi būti apdraustos pagal faktinį patikrinamą Įrangos ar Transporto priemonių naudojimo nuostolį (t. y. nuomos mokesčiai, apskaičiuojami pagal didesnį iš šių dydžių: faktinį patikrinamą verslo nuostolį arba vidutinę Įrangos ar Transporto priemonių nuomos istoriją, apskaičiuotą už Įrangos ar Transporto priemonės (-ių) remonto ir (arba) pakeitimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip 90 dienų). Klientas turi pateikti Nuomos bendrovei įrodymus apie Kliento draudimo apsaugą prieš Klientui perimant Įrangą ir (arba) Transporto priemonę (-es) faktiniu arba numanomu valdymu. Klientas perduoda draudimo liudijimą, patvirtinantį Kliento civilinės atsakomybės, automobilių, turto ir darbuotojų kompensacijų draudimą pas patikimą draudimo bendrovę, priimtiną Nuomos bendrovei, atitinkantį šioje nuomos sutartyje išvardytus draudimo reikalavimus.

Nuomos bendrovės draudimas:

Klientas privalo nedelsdamas pranešti Nuomos bendrovei apie bet kokius Įrangos gedimus ir (arba) tariamą jos sugadinimą. Jei Įranga neveikia ir (arba) yra sugadinta ne dėl Kliento aplaidumo ar tyčinių veiksmų, Klientas turi galimybę priimti kitą panašią Įrangą mainais į neveikiančią Įrangą arba grąžinti visą Įrangą ir nutraukti šią sutartį, jei Nuomos bendrovė negali laiku pateikti pakaitinės Įrangos. Nuomos mokestis už visą tokią neveikiančią Įrangą, grąžintą Nuomos bendrovei, mažinamas nuo priėmimo ir grąžinimo Nuomos bendrovei momento. Taip pat nuomos mokestis skaičiuojamas ir mokamas už bet kokią pakaitinę Įrangą.

9. Įkainiai, mokesčiai ir rinkliavos:

Įkainiai ir mokėjimo sąlygos yra pagrįsti nuomos metu esančia informacija. Jei tokia informacija pasikeistų, Klientas sutinka, kad Nuomos bendrovė gali ją peržiūrėti be papildomo įspėjimo. Pirmąja nuomos diena laikoma ta diena, kai automobilis pristatomas Klientui. Paskutinė nuomos diena yra grąžinimo diena, jei įranga grąžinama po 10 val. ryto. Už įrangą, išnuomotą pagal dienos tarifą, bus mokama už sekmadienius ir šventines dienas, jei tomis dienomis įranga bus faktiškai naudojama. Prie laiku neapmokėtų sąskaitų pridedamas 50 USD administracinis mokestis ir palūkanos. Palūkanų suma bus lygi 1-1/2 % mokėtino likučio ir bus skaičiuojama už kiekvieną 30 dienų laikotarpį nuo sąskaitos apmokėjimo dienos ir po jos. Be to, jei likutis nebus sumokėtas per 40 dienų nuo pradinio mokėjimo termino, bus panaikinta bet kokia užsakymui pritaikyta nuolaida. Klientas sutinka pareikalavus sumokėti Nuomos bendrovei pagrįstą kompensaciją, neviršijančią numatytų nuomos įmokų, už bet kokius nuostolius, kuriuos Nuomos bendrovė gali patirti dėl to, kad Klientas atšaukė visą užsakymą ar jo dalį. Klientas sutinka sumokėti visus mokesčius, transportavimo mokesčius, muitus, tarpininkavimo mokesčius, užstato mokesčius ir visas kitas išlaidas, susijusias su įrangos nuoma ar naudojimu. Nuomos bendrovė jokiu būdu neskaičiuoja ir nemoka palūkanų už Kliento užstatą ar iš anksto sumokėtą nuomos mokestį.

10. Duomenų išvalymas:

Klientas yra atsakingas už visų vaizdų (bet kokia forma) ištrynimą prieš grąžinant Įrangą Nuomos bendrovei, o Nuomos bendrovė įgalioja Nuomos bendrovę išvalyti Įrangą nuo visų vaizdų, turinio ar duomenų iš karto po Įrangos grąžinimo Nuomos bendrovei. Už Kliento vaizdų, turinio ar duomenų apsaugą ir saugojimą iki Įrangos grąžinimo Nuomos įmonei atsako ir juos saugoti privalo tik Klientas.

15. Visa sutartis:

Klientas sutinka, kad, prieš pasirašydamas šią sutartį, perskaitė visas šios sutarties nuostatas, jas visiškai suprato ir su jomis sutinka. Pasirašyta nuomos sutartis kartu su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis sudaro visą Nuomos bendrovės ir Kliento susitarimą. Esant prieštaravimams tarp Nuomos sutarties ir šių Nuomos sutarties sąlygų ar nuostatų, taikomos ir kontroliuojamos šių Nuomos sutarties sąlygų sąlygos ir nuostatos. Bet kokie pakeitimai turi būti padaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Jei Klientas yra korporacija ar kitas subjektas, Nuomos sutartį pasirašantis asmuo pareiškia ir garantuoja, kad jis turi visus įgaliojimus ir teisę sudaryti Nuomos sutartį subjekto vardu ir įpareigoti tokį subjektą laikytis susitarimų, terminų ir sąlygų. Klientas pripažįsta, kad šio dokumento fotokopija arba elektroninė versija yra toks pat sutikimas kaip ir originalas.

Nuomos bendrovės draudimas:

Klientas privalo nedelsdamas pranešti Nuomos bendrovei apie bet kokius Įrangos gedimus ir (arba) tariamą jos sugadinimą. Jei Įranga neveikia ir (arba) yra sugadinta ne dėl Kliento aplaidumo ar tyčinių veiksmų, Klientas turi galimybę priimti kitą panašią Įrangą mainais į neveikiančią Įrangą arba grąžinti visą Įrangą ir nutraukti šią sutartį, jei Nuomos bendrovė negali laiku pateikti pakaitinės Įrangos. Nuomos mokestis už visą tokią neveikiančią Įrangą, grąžintą Nuomos bendrovei, mažinamas nuo priėmimo ir grąžinimo Nuomos bendrovei momento. Taip pat nuomos mokestis skaičiuojamas ir mokamas už bet kokią pakaitinę Įrangą.

9. Įkainiai, mokesčiai ir rinkliavos:

Įkainiai ir mokėjimo sąlygos yra pagrįsti nuomos metu esančia informacija. Jei tokia informacija pasikeistų, Klientas sutinka, kad Nuomos bendrovė gali ją peržiūrėti be papildomo įspėjimo. Pirmąja nuomos diena laikoma ta diena, kai automobilis pristatomas Klientui. Paskutinė nuomos diena yra grąžinimo diena, jei įranga grąžinama po 10 val. ryto. Už įrangą, išnuomotą pagal dienos tarifą, bus mokama už sekmadienius ir šventines dienas, jei tomis dienomis įranga bus faktiškai naudojama. Prie laiku neapmokėtų sąskaitų pridedamas 50 USD administracinis mokestis ir palūkanos. Palūkanų suma bus lygi 1-1/2 % mokėtino likučio ir bus skaičiuojama už kiekvieną 30 dienų laikotarpį nuo sąskaitos apmokėjimo dienos ir po jos. Be to, jei likutis nebus sumokėtas per 40 dienų nuo pradinio mokėjimo termino, bus panaikinta bet kokia užsakymui pritaikyta nuolaida. Klientas sutinka pareikalavus sumokėti Nuomos bendrovei pagrįstą kompensaciją, neviršijančią numatytų nuomos įmokų, už bet kokius nuostolius, kuriuos Nuomos bendrovė gali patirti dėl to, kad Klientas atšaukė visą užsakymą ar jo dalį. Klientas sutinka sumokėti visus mokesčius, transportavimo mokesčius, muitus, tarpininkavimo mokesčius, užstato mokesčius ir visas kitas išlaidas, susijusias su įrangos nuoma ar naudojimu. Nuomos bendrovė jokiu būdu neskaičiuoja ir nemoka palūkanų už Kliento užstatą ar iš anksto sumokėtą nuomos mokestį.

10. Duomenų išvalymas:

Klientas yra atsakingas už visų vaizdų (bet kokia forma) ištrynimą prieš grąžinant Įrangą Nuomos bendrovei, o Nuomos bendrovė įgalioja Nuomos bendrovę išvalyti Įrangą nuo visų vaizdų, turinio ar duomenų iš karto po Įrangos grąžinimo Nuomos bendrovei. Už Kliento vaizdų, turinio ar duomenų apsaugą ir saugojimą iki Įrangos grąžinimo Nuomos įmonei atsako ir juos saugoti privalo tik Klientas.

bottom of page